Την Τετάρτη, 4 Οκτ 2017, στις 12.00, ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός Αθηνών, ΑΑΣΑ-ΚΑΑ,-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, ΑΘΗΝΑ) οργανώνει συνάντηση-συζήτηση για «Το μέλλον των συνεταιρισμών» με προσκεκλημένους, μεταξύ άλλων, τους: κ Γιώργο Παπαβασίλη (Πρόεδρο Οργάνωσης Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων), κ Κώστα Αρτακιανό (Πρόεδρο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελαιοπαραγωγών Γέρας ΜΟΔΟΥΣΑ) και κ Κώστα Μαντζουράνη (Πρόεδρο ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ), με συντονιστή τον κ Δημήτριο Μιχαηλίδη.
Ο κ Αθανάσιος Κελμάγερ (Πρόεδρος ΑΑΣΑ-ΚΑΑ) καθιέρωσε τις ΑΝΘΟ-Τετάρτες ώστε οι Αγρότες μέλη του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ να μην απέχουν υπερβολικά από τα ποικίλα καθήκοντά τους, που μεταξύ πολλών περιλαμβάνουν την καθημερινή φροντίδα των ανθοκαλλιεργειών, την συλλογή, τυποποίηση και συσκευασία των δρεπτών ανθέων, την μεταφορά ή αποστολή τους (από τα μεσάνυχτα από Μαραθώνα ή Τροιζήνα), την τακτοποίηση στα εκθετήρια, την πώληση (από τις 05.30-12.30), την αποκατάσταση του χώρου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, την τακτοποίηση των λογαριασμών, τις εξωτερικές εργασίες (προμήθειες, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κλπ), την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας (ανθέων & συνανθρώπων), την συμμετοχή στις συλλογικές δραστηριότητες, την επαγγελματική και προσωπική επιμόρφωσή, την ανταπόκριση στις κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις … κλπ
Ειδικότερα τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού ασχολούνται με την διαχείριση του Συνεταιρισμού, αλλά κυρίως έχουν ευθύνες για το μέλλον του Συνεταιρισμού, του Ανθοκομικού Συνεταιρισμού.

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ είναι: «Συνεταιρισμός» είναι μια αυτόνομη Οργάνωση προσώπων τα οποία συνδέονται εθελοντικά με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους μέσω μιας συμμετοχικής και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης (I.C.A. 1995)

Οι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES) όπως εξελίχθησαν στον χρόνο από την εποχή του πρώτου καταναλωτικού συνεταιρισμού στο Rochdale είναι: της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη συνεταιριστική παράδοση, τα μέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων πιστεύουν στις ηθικές αξίες: της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους.

Οι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES) είναι: 1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, 2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών (ένα μέλος, μία ψήφος), 3. Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, 6. Συνεργασία μεταξύ συνεταιριστικών εταιρειών και 7. Κοινοτικό ενδιαφέρον.

Οι βασικότεροι άξονες της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η αύξηση του εθνικού προϊόντος, η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου, η περιφερειακή ανάπτυξη και η προώθηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (όπως: η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η στήριξη του αθλητισμού, η καλλιέργεια των ηθικών αξιών στη νέα γενιά, η συμπαράσταση στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, η οικονομική και ηθική ενίσχυση αναξιοπαθούντων ατόμων κλπ).

Η ΤΡΙΠΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ του ΜΕΛΟΥΣ. Από τις συνεταιριστικές Αρχές απορρέει η τριπλή ιδιότητα του μέλους ενός συνεταιρισμού. Πρώτον, το μέλος έχει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη υπό την έννοια ότι συμμετέχει υποχρεωτικά στο μετοχικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Δεύτερον, το μέλος είναι το άτομο που έχει την αρμοδιότητα να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση και να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις πράξεις της και Τρίτον, το μέλος είναι το άτομο το οποίο χρησιμοποιεί την επιχείρηση ως πελάτης. Επιγραμματικά μπορεί να λεχθεί ότι το μέλος συγκεντρώνει ταυτόχρονα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του πελάτη και του ελέγχοντος – διευθύνοντος προσώπου.

Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία είναι η μετεξέλιξη της οικιακής οικονομίας, με κύριο σκοπό της την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της. Οι κυριότερες δομές της Κ.ΑΛ.Ο. είναι οι συνεργατισμοί (συνεταιρισμοί), οι Ηθικές Τράπεζες, τα Αλληλόχρεα Κεφάλαια και τα Ιδρύματα.
Οι συνεταιρισμοί είναι καθαρόαιμες επιχειρήσεις, δηλαδή δημιουργήματα της θέλησης των μελών τους για δράση με μεγάλες αβεβαιότητες, όπως ακριβώς είναι τα ΝΠΔΔ για την Δημόσια Οικονομική και οι εταιρείες για την Ιδιωτική Οικονομική.

Οι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να διακριθούν σε τρείς κύριες κατηγορίες και σε συνδυασμούς αυτών. Διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στα μέλη τους (όπως είναι στην Ελλάδα οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί). Διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς στους οποίους τα μέλη προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες (όπως οι αγροτικοί και άλλοι). Διακρίνουμε τους συνεταιρισμούς οι οποίοι προσφέρουν εργασία στα μέλη τους (όπως οι εργασιακοί, οι ΚοινΣΕπ κλπ). Επίσης διακρίνουμε συνδυασμούς των συνεταιρισμών όπως είναι οι Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CSA, όπου καταναλωτές και αγρότες συνεταιρίζονται), ή οι Κοινωνικοί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί (όπου οι Συνεταιρισμοί πουλούν και σε τρίτους για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για μέλη τους)

Το σημείο εκκίνησης, της στρατηγικής για ένα παγκόσμιο συνεταιριστικό μέλλον, είναι: Ότι οι συνεταιρισμοί διαθέτουν σήμερα ένα μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που σήμερα αποτυγχάνει.

Όμως οι Συνεταιρισμοί απαιτούν να υπάρχει δρώσα-ενεργή κοινωνία ανθρώπων, ως έκφραση της Κοινωνικής Οικονομίας, της οποίας μερικά χαρακτηριστικά είναι ότι έχουν κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, έχουν κοινό τόπο ζωής και βέβαια πιστεύουν ότι έχουν κοινό μέλλον. Και ως αποτέλεσμα αυτών είναι η ύπαρξη ισχυρού Κοινωνικού Κεφαλαίου, το οποίο εκφράζεται ως αλληλοβοήθεια και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του. Αυτά τα δύο είναι η βάση των Συνεταιρισμών. Δηλαδή δεν πρόκειται για μια ακόμα απλή επιχειρηματική μορφή, αλλά θέλει απαραίτητα πραγματικές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών και διάθεση για αλληλοβοήθεια μεταξύ τους.

Η έναρξη της νέας περιόδου στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ έγινε στις 30-8-2017, με την επίσκεψη του κ Ε. Αποστόλου (Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) μετά από 55 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στο ίδιο μέρος και θα επιταχυνθεί με τα στοιχεία που θα ακουσθούν στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, 11 Οκτ 2017, στις 12.00 μέσα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, ΑΘΗΝΑ, 210 2584680, πρόεδρος Α. Κελμάγερ, 6932381604.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382