Ασβεστόφιλα & ασβεστόφοβα φυτά

Τα ασβεστόφιλα φυτά (calcicoles) είναι φυτά που μπορούν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά σε  αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH (pH > 7-8,3). [...]