Καλλιέργεια αντιδιού στο λαχανόκηπο και στη γλάστρα

Βοτανική ταξινόμηση: Το αντίδι είναι συγγενές είδος με το ραδίκι. Βοτανικά είναι το είδος Cichorium endivia και ανήκει και αυτό [...]