Παγκόσμια ημέρα νερού

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). – Δελτίο τύπου

Το 1992 στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στη Βραζιλία, καθιερώθηκε επισήμως η 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου και όμως πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό, ενώ 1,1 δισεκατομμύρια περίπου καταναλώνουν ακατάλληλο νερό. Σχεδόν το 1/5 των παιδιών του κόσμου στερούνται ακόμη και την ελάχιστη ποσότητα καθαρού νερού που χρειάζονται για να ζήσουν και 10 φορές περισσότεροι άνθρωποι, από αυτούς που σκοτώνονται κάθε χρόνο σε πολέμους, πεθαίνουν από ασθένειες σχετιζόμενες με μολυσμένα ύδατα.

Η έλλειψη του νερού αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο διαμορφώθηκε λόγω της υπερκατανάλωσής του, της έλλειψης των σωστών πρακτικών διαχείρισής του και της ρύπανση των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων. Το ζήτημα του νερού όμως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα ως ένα τεχνικό ζήτημα αλλά σε συνδυασμό με ευρύτερες αναπτυξιακές επιλογές και οικονομικές, περιφερειακές, χωροταξικές και κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες τις καθορίζουν.

Στη Χώρα μας, παρότι πολλοί δείκτες υποδηλώνουν μία σταθερότητα, ή ακόμη και μείωση της πίεσης στους υδατίνους πόρους σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν σημαντικές χωρικές και χρονικές διαφορές, καθώς και ανησυχητικές τοπικές καταστάσεις όπως: οι υπερβολικές απολήψεις υδάτων που απειλούν τη βιωσιμότητα σημαντικού αριθμού υδροφόρων οριζόντων και έχουν ως αποτέλεσμα την αλμύρωση των υδροφόρων οριζόντων μέσω της εισροής θαλασσίου ύδατος που δημιουργεί κρίσιμες καταστάσεις σε πολλές παραλιακές ζώνες της χώρας. Η μείωση της παροχής των υδατίνων ρευμάτων, η οποία είναι αποτέλεσμα υπερβολικών απολήψεων που οδήγησε στην οικολογική υποβάθμιση ορισμένων ποταμιών. Συχνά τα προβλήματα ποσότητας του νερού επιδεινώνουν υφιστάμενα προβλήματα ποιότητας και ρύπανσης των υδάτων. Ο αριθμός των ποταμών με βαριά ρύπανση έχει μειωθεί την τελευταία 20ετία. Ωστόσο, η βελτίωση της ποιότητας παρατηρείται κυρίως σε μεγάλους ποταμούς ενώ προβληματική παραμένει και η ρύπανση από διάχυτες πηγές στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στα ποταμιά παραμένουν υψηλές, με αποτέλεσμα τον ευτροφισμό πολλών παραλίων ζωνών.

Με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας η Ελλάδα ολοκλήρωσε την εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (Οδηγία – Πλαίσιο για τα Νερά). Η διαδικασία διαβούλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ άρχισε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2015. Σε όλη αυτή τη Διαδικασία το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) συμμετείχε ενεργά, ως επίσημος σύμβουλος του κράτους σε θέματα διαχείρισης των υδάτων, για την κατάρτιση ενός κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο τη διασφάλιση των υδατικών πόρων της χώρας για τη μακροχρόνια, βιώσιμη και αειφόρο χρήση τους.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) παρακολουθεί στενά τόσο την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των σχεδίων διαχείρισης Λεκανών απορροής και είναι έτοιμο στα πλαίσια της αναθεώρησή τους να συμβάλλει με κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να επιτευχθεί ο βιώσιμος σχεδιασμός των υδατικών πόρων και η αναστροφή των μέχρι τώρα αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η συμβολή των Γεωτεχνικών επιστημόνων σε αυτήν την προσπάθεια είναι και απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας.

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 21-03-2016