Η χρήση Βιοκτόνων Προϊόντων παρουσιάζει Πλεονεκτήματα σε Ανθρώπους – Ζώα -Περιβάλλον , αλλά και Κινδύνους σε Ανθρώπους -Ζώα -Περιβάλλον (ρύπανση νερού, εδάφους, & αέρα). Η Ανάγκη Υιοθέτησης Νομοθετικού Πλαισίου σε όλη την ΕΕ οδήγησε στην οδηγία 98/8/ΕΚ και τώρα πια στον 528/2012.Ο κανονισμός 528/2012 αντικαθιστά την οδ. 98/8/ . 98/8/ΕΚ και είναι άμεσα εφαρμοστέος από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ από την 1/9/2013.

Ο Νομος 4036/2012 (Α΄8) Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις . Περιέχει δε και τις ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του Άρθρο 49 του Ν.4036/2012 στον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32): «7. Το άρθρο 49 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Ο τίτλος του άρθρου 49 συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:
«Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
β) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 49, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χωρίς αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και απαγορεύεται η εφαρμογή καταπολεμήσεων εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους για χρονική περίοδο από τρεις (3) μήνες έως πέντε (5) έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αν: α) χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα βιοκτόνα για το σκοπό αυτόν,
β) δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρμογή των βιοκτόνων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα για την επίβλεψη του έργου της καταπολέμησης.».

Θα επαναλάβω με βάση των απαντήσεων από το ΥΠ.Α.Α.Τ, στο νομικό πλαίσιο για την Απεντόμωση – Μυοκτονία, αναφέρεται ότι: ‘’Η κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο για να παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους πρέπει να έχει προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρεί πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία (πχ. οι εφαρμογές να γίνονται παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα ο οποίος και φέρει την πλήρη ευθύνη των εφαρμογών αυτών). Σημειώνεται ότι η όποια απεντόμωση ή/και μυοκτονία σε κατοικημένους χώρους πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα η απεντόμωση-μυοκτονία πρέπει να διενεργείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή κάτω από την αυστηρή επίβλεψή του καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι σαφώς ορισμένος στην « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» και η έκδοση του πιστοποιητικού απεντόμωσης-μυοκτονίας όπως και του δελτίου παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το διαπράξει.

Επισημαίνουμε ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι θεσμοθετημένες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος της ‘ καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους’, όπως παραθέτονται και στη Εγκύκλιος αριθ. Πρωτ.8689/99147/15-09-2015 . Διαδικασία απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε εφαρμογή της ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015). Για όλες τις άλλες υπάρχουν Κυρώσεις, ακόμα και όταν κάποιος διαφημίζει με οποιοδήποτε τρόπο βιοκτόνα κατά παράβαση του άρθρου 72 , του Καν 528/2012.

Στην πραγματικότητα στο διαδίκτυο , εκτός των εταιρειών –επιχειρήσεων έχουν προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011, διαφαίνεται ότι: Υπάρχουν αναρτήσεις -χωρίς την « Αναγγελία έναρξης » – που επικαλούνται: Απεντομώσεις – μυοκτονίες – απολυμάνσεις, αποφράξεις – απολυμάνσεις και μέσα απεντομώσεις αναφέροντας :

α) Διαθέτουμε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αρ. αδείας….

β) Είμαστε αδειοδοτημένοι από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με Αριθμ….

γ) Παρέχουμε πιστοποιητικό με βάση την υπ’ αριθμό 152347/3807/11.5.β1 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας…

δ) Το εξειδικευμένο μας προσωπικό φροντίζει ώστε ο χώρος σας να είναι πάντα καθαρός, υγιεινός και με πιστοποιητικό απολύμανσης. ….

ε) Οι… Ειδικοί ..με απολύμανση …..στην εξόντωση των κατσαρίδων, αναλαμβάνουμε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες, κατσαρίδες, ψύλλους, κοριούς, ποντίκια, μυρμήγκια, κουνούπια, μύγες, σκόρο κτλ. )

στ) Υπάρχουν εταιρείες με ολοκληρωμένες διαχειριστικές λύσεις ,(Facility Management) σε όλη την Ελλάδα, αλλά και κοινοχρήστων που εκδίδουν τιμολόγια και πιστοποιητικά , λόγο κάποιων συμβάσεων με επιστήμονες που έχουν αναγγελία.

Θα πρέπει να επισημάνω ότι , στις Εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών του ΚΕΕΛΠΝΟ , στις Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών υπάρχει το πρόβλημα της ψώρας ,κλπ, οπού το ΚΕΕΛΠΝΟ αναφέρει ότι , δεν συστήνεται εφαρμογή παρασιτοκτόνου στις επιφάνειες. Πολλοί δε Bio – κτόνοι εφαρμοστές ψεκάζουν βιοκτόνα χωρίς να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρμογή τους, έτσι ώστε αποδεδειγμένα πλέον, ίσως και να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των ανθρώπων, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως και τις ηθικές αξίες.

Η απάντηση του ΥΠΑΑΤ αναφέρει ότι, ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι σαφώς ορισμένος στην « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» και η έκδοση του πιστοποιητικού απεντόμωσης-μυοκτονίας όπως και του δελτίου (τιμολόγιο- απόδειξη) παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το διαπράξει. Για τις Κυρώσεις επί παραβάσεων επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ , μπορεί δε να φτάσει και σε αγόρευση εφαρμογών, για χρονική περίοδο από τρεις (3) μήνες έως πέντε (5) έτη.

Για την δημιουργηθείσα κατάσταση συνυπεύθυνοι είναι και οι επιστήμονες που τους παρέχουν αυτές τις συμβάσεις , τα ‘’Πιστοποιητικά’’, αλλά ίσως και τα βιοκτόνα κλπ.

Η ευγενής υπενθύμιση αυτού του θέματος, ( Απεντόμωση – Μυοκτονία) γίνεται:

1) Για να μην χάνονται, οι Θέσεις εργασίας για τους Νέους Επιστήμονες, που άρχισαν να βλέπουν με ‘’θετικό πρόσημο ’’ στην αναζήτηση –βάση πτυχίου– ως λύση την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στις νεοσύστατες προκλήσεις του Pest Control & Hygiene Services.

2) Για να μην χάνονται, εισφορές παραβόλων, Ασφαλιστικές Εισφορές και Φόροι κλπ- κόβοντας συντάξεις, το ΥΠ.Α.Α.Τ μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, καλούνται να δώσουν «πολυμέτωπη αντιμετώπιση » προκειμένου να διατηρήσουν τους δείκτες υγείας σε όσους διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά και στο να παραμείνουν οι Νέοι Επιστήμονες στην Ελλάδα.

3) Διότι όλα αυτά που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται , αν δεν ενεργοποιηθεί η νομοθεσίας (Περί διαφήμισης προς χρήση βιοκτόνων, κλπ), μαζί με την «Συνταγογράφηση επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων » και την ηλεκτρονική διασταύρωση , αλλά και ενεργοποίηση των ‘‘ανύπαρκτων ελέγχων’’, από το ΥΠ.Α.Α.Τ και την εκάστοτε Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρα μας, έστω και ηλεκτρονικά. Σε αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και οι Σύνδεσμοι (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.) με τα Σωματεία , Γεωπόνων, Χημικών , Εποπτών Δημόσιας Υγείας , Τεχ. Γεωπόνων, Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., Επιμελητήρια, μαζί με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και για παραπλάνηση των καταναλωτών, ώστε μην χρειάζεται να γίνονται καταγγελίες με χρονοβόρες διεκπεραιώσεις.!!!!

Για την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης των τελικών χρηστών ,θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε , με μια ποιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση , έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του το να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του και γενικά τους συνανθρώπους, προστατεύοντας τους από τους κινδύνους της ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ βιοκτόνων που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Πέρα όμως από οποία νομοθεσία, είναι πλέον καιρός να γίνεται μια ποιο πληρέστερη ενημέρωση και για τις ορθές πρακτικές εφαρμογές με ποιοτικά ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , η ενημέρωση ως πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει την προστασία του καταναλωτή.

Επιπλέον, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, παρέχονται χρήσιμα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα , ώστε να τονωθεί ο ρόλος της βελτιωμένης απόδοσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, για την βιώσιμη χρήση εφαρμογής βιοκτόνων , για περιορισμό των κίνδυνων της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

 

http://www.greenandcleanhotels.gr/πλεονεκτήματα-κα…νδυνοι-από-εφαρμ/ ‎